Vůně do myčky - citron (1 ks)

Kód: 3066
Neohodnoceno
69 Kč / ks
Momentálně nedostupné
Položka byla vyprodána…

Vůně do myčky Citron.  Vůně do myčky odstraní nepříjemný zápach, který někdy může po mycím cyklu v myčce přetrvat díky potravinám, v myčce zůstává jen lehká příjemná vůně citronu.

 

Detailní informace

Detailní popis produktu

 

NÁVOD K POUŽITÍ:

  1. Vyjměte vůni z papírového kartonu, tahem sundejte hliníkovou folii z kapsle.
  2. Upevněte za plastový háček k hornímu košíku v myčce.

 

VAROVÁNÍ: 

 

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním oprávněné osobě k likvidaci.