Vůně do šatníku Fresh - (2 ks)

Kód: 4027
Neohodnoceno
39 Kč / ks
Momentálně nedostupné
Položka byla vyprodána…

Vůně do šatníku Fresh - (2 ks)

Detailní informace

Detailní popis produktu

Balení obsahuje dva vonné sáčky s vůní uvedenou na obale. Součástí balení je stužka k zavěšení sáčku na šatní tyč. Po vyjmutí z obalu je doba účinnosti sáčku asi 6 týdnů. Vonný sáček neotvírejte a nepokládejte na lakované povrchy.

 

 

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním oprávněné osobě k likvidaci.